Af

22. november 2019

Danmark skal fortsat have det bedste børne- og ungeteater

Som led i udmøntningen af scenekunstreformen har Dansk Teater afgivet høringssvar til den nye bekendtgørelse om refusionsordningen – herunder nedlæggelsen af det tidligere refusionsudvalg. 

I Danmark har vi noget af det bedste børne- og ungeteater. Det skal vi gerne blive ved med, så fremtidens nye generationer møder scenekunst af ligeså høj kvalitet over hele landet, som nutidens børn og unge gør. Selvom det er problematisk, at man med scenekunstreformen vil spare på netop den kunstneriske og børnefaglige kvalitetssikring af vores børne- og ungeteater med nedlæggelsen af Refusionsudvalget, er det vigtigt nu at sikre, at de kompetencer fremadrettet prioriteres i Statens Kunstfond.

Derfor har vi også lagt vægt på, at Projektstøtteudvalget for Scenekunst, når de nu overtager Refusionsudvalgs opgaver med at godkende forestillinger til børn og unge, har ressourcerne og kompetencen til at varetage opgaven, og at også nye kræfter får en reel mulighed for at komme i betragtning til refusionsgodkendelse.

Derudover har vi også lagt vægt på, at refusionsordningen forenkles og digitaliseres, som aftalt med scenekunstreformen, så vi kan få et meget bedre billede af, hvor mange og hvor i landet børn og unge ser teater.

På den baggrund har Dansk Teater bl.a. fremsat følgende anbefalinger i høringssvaret:

Dansk Teater er bekymret for, hvorvidt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst på nuværende tidspunkt besidder tilstrækkelig kapacitet til at foretage kvalificerede scenekunstfaglige vurderinger af de børneteaterforestillinger, der søger om refusionsgodkendelse. Derfor foreslår vi:

·       at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ved næste udpegningsrunde suppleres med et udvalgsmedlem, der besidder den nødvendige børneteaterfaglige kundskab, der er påkrævet for at kunne foretage den scenekunstfaglige vurdering af forestillingernes kvalitative standard.  

For at sikre, at også vækstlagsteatre og nye aktører gives mulighed for at opnå refusionsgodkendelse anbefales: 

·       at § 6 ændres, så ordlyden i bestemmelsen bliver: ”Ved den scenekunstfaglige vurdering af en forestilling lægger Statens Kunstfond vægt på forestillingens kvalitative og børneteaterfaglige standard.” (markering med kursiv er formuleringsændring)

·       at § 6, stk. 3 ændres, så kravet om, at forlængelse af refusionsgodkendelse fra fx et til fem år kræver en ny ansøgning fra teatret, udgår. Kravet forekommer unødigt bureaukratisk og administrativt tungt for både teatret og Statens Kunstfond. I forhold til den praktiske håndtering af refusionsgodkendelsesprocessen er det hensigtsmæssigt, at bekendtgørelsen ikke står i vejen for, at Statens Kunstfond har mulighed for at meddele refusion for én teatersæson, se forestillingen på den årlige Aprilfestival – teaterfestival for børn & unge, og på den baggrund træffe evt. beslutning om at forlænge refusionsgodkendelsen til op mod fem teatersæsoner, uden at dette vil kræve ny ansøgning fra den pågældende teater/producent.  

Af bekendtgørelsens § 5 fremgår det, at Statens Kunstfond fastsætter nærmere regler for indsendelsestidspunkt og ansøgningens form og indhold. Med det formål at sikre en hensigtsmæssig procedure omkring den praktiske håndtering af refusionsgodkendelsesprocessen er det vigtigt, at udarbejdelsen af retningslinjer sker i dialog med relevante aktører som Teatercentrum og teatrenes brancheorganisation, Dansk Teater.

Det foreslår vi: 

·       at § 5 for det første ændres, så der tilsvarende tidligere gældende regler, ikke stilles krav om, at forestillingen skal være produceret, for at kunne opnå refusionsgodkendelse i ansøgningsprocessen. Formuleringen af § 5 ændres således, at ”produceret” udgår i den nye formulering: ”Meddelelse af refusionsgodkendelse af en produceret forestilling sker efter ansøgning […]”.   samt 

·       at § 5 ændres således, at: ”Meddelelse af refusionsgodkendelse af en produceret forestilling sker efter ansøgning, der indsendes til Statens Kunstfond. Statens Kunstfond fastsætter i samråd med Teatercentrum og Dansk Teater nærmere regler for ansøgningernes form og indhold, samt indsendelsestidspunkt.” Markering med kursiv er formuleringsændring. 

 

Læs Dansk Teaters høringssvar og anbefalinger i sin fulde længe på Dansk Teaters hjemmeside her : https://www.danskteater.org/hoeringsvar-offentlig-hoering-over-bekendtgoerelse-om-statsrefusion-af-kommuners-udgifter-ved-koeb-af-refusionsgodkendte-forestillinger-af-boerneteater-og-opsoegende-teater/

Louise Steenstrup er direktør i Dansk Teater

Flere debatindlæg

Seneste debatindlæg

Seneste debatindlæg