Af

27. juli 2010

BTS: Teaterrapport er ingen facitliste

BørneTeaterSammenslutningen (BTS) hilser Teaterudvalgets rapport, ’Veje til udvikling’ velkommen som et godt diskussionsgrundlag for en teaterlovsrevision og som en anerkendelse af at en teaterlovsrevision er tiltrængt.
Alt for længe har svaret i ministerier og andre myndigheder været: ’Vi må afvente teaterudvalgets rapport’. Nu er dén undskyldning for ingenting at gøre på teaterområdet faldet bort. BTS opfordrer til, at der nu kommer gang i arbejdet med en teaterlovsrevision.

Ved fastlæggelsen af kommissoriet var BTS imod, at der blev knyttet to betingelser til udvalgets arbejde:

1. Det kongelige Teater skulle ikke indgå i udvalgets arbejde.

2. Udvalgets forslag skulle holdes inden for den nuværende rammer og altså være udgiftsneutrale.

BTS konstaterer med glæde, at udvalget i sin rapport så småt, men dog ret klar, signalerer, at en egentlig revision af teaterloven kun får mening, hvis Det kongelige Teaters virksomhed og bevillingsgrundlag inddrages.

BTS er af den klare opfattelse, at også den anden betingelse for arbejdet nødvendigvis må fjernes, hvis en god revision af loven skal blive resultatet af de forhåbentlig kommende politiske forhandlinger herom.

BTS konstaterer med glæde, at teaterudvalgets rapport har meget rosende bemærkninger til det danske børne- og ungdomsteater og i praksis beskriver denne del af det danske teaterlandskab som dem, der kommer nærmest til allerede at opfylde mange af rapportens anbefalinger og visioner.

Vi ser dog samtidig i omtalen af børneteatret en svaghed i udvalgets rapport.

Den kan ikke bruges som facitliste for politikerne i deres videre arbejde med en teaterlov. Den fokuserer på fremtiden, men glemmer indimellem nutiden.

Det mest akutte problem for børneteaterområdet lige nu handler om kommunernes økonomi. Skoler, daginstitutioner o.l. er for alvor ved at blive ramt af den stramme økonomi i kommunerne. Hos vores købere og publikum spores ikke manglende vilje til at købe vores forestillinger, men til gengæld manglende økonomi. I bestræbelserne på at møde børn og unge som publikum via skoler og institutioner skal der i lige så høj grad fokuseres på disse institutioners økonomi .som teatrenes produktionsvilkår.

En kommende teaterlovsrevision bør for alvor sikre børns muligheder for at møde professionel teaterkunst.
BTS er stort set enig i rapportens analyse af det danske teaterlandskab. F.eks. at forståelsen af det danske teaterlandskab er hierarkisk tænkt.

Denne holdning af spejles helt i teaterlovens opbygning af regler for de forskellige teaterområder. Fra storebroderen Det Kongelige Teater og nedefter i hierarkiet. Der er tale om en vertikal tankegang. Teaterudvalget tænker langt mere horisontalt: Stor kunst findes ikke pr. automatik i de store institutionsteatre. Det kan ligesåvel opleves på et storbyteater eller i gymnastiksalen, hvor et turnerende teater er på besøg.

Teaterudvalget er det første officielle organ, der foreslår, at denne tankegang skal afspejles i teaterloven og i fordelingen af den samlede teaterstøtte. Der er altså en reel mulighed for for første gang i lang, lang tid at dreje teaterstøtten mere i retning af de små og mellemstore teatre. Denne chance bør gribes.

Desværre ser rapporten ikke helt så lys ud, når vi ser rapportens løsningsforslag.

Nogle af forslagene er som udgangspunkt godt tænkt, men har tilsyneladende utilsigtede virkninger. F.eks. forslaget om at lade dele af billettilskudsordningen finansiere den nye udviklingspulje. Hvis det gennemføres som beskrevet rammes børneteaterområdet ret hårdt, fordi en voksende del af billettilskuddet i de senere år netop er kommet formidling af børne- og ungdomsteater til gode.

Et andet forslag risikerer for de fleste af egnsteatrenes vedkommende at øge de allerede eksisterende problemer, der er opstået efter indførelsen af rammestyring.

Trods udvalgets gode hensigter er der stor risiko for at nogle af rapportens anbefalinger fører til forringede vilkår for de mindste teatre, med tilsvarende cementering af den økonomiske favorisering af de største teaterinstitutioner. De foreslåede indgreb er kort sagt utilstrækkelige.

Jørgen Carlslund (formand) og Thorkild Ibsen (forretningsfører) for BTS’ bestyrelse

Flere debatindlæg

Seneste debatindlæg

Seneste debatindlæg