Af

9. marts 2009

Åbent brev til kulturministeren

Kære Carina Christensen

Teaterbilleter.dk erfarer at Kulturministeriet er pålagt en besparelse på 12 mio. kr. Uanset hvor pengene skulle tages, ville det gøre mere eller mindre ondt, men at tage dem så koncentreret fra en utrolig succesrig ordning må være et udslag af manglende viden om den vigtige mission billetkøbsordningen udfylder.

Konklusion: Billetkøbsordningen er helt uundværlig, som redskab for politiske målsætninger om større spredning af teaterpublikummet samt vægtning af børn og ungesegmentet. I Storkøbenhavn er ordningen endvidere særdeles godt organiseret med videreførelsen af Den Storkøbenhavnske Abonnementsordning administreret af Teaterbilletter.dk og Københavns Teater i fællesskab på førstnævntes foranledning. Staten kunne ikke ønske sig en bedre og mere rentabel måde at forvalte offentlige midler på. De forholdsvis få midler genererer et meget stort salg, og den fælles markedsføring giver publikum det vigtige overblik, som indgang til inspiration, billetkøb og oplevelser.

Om Teaterbilletter.dk’s mission: Teaterbilletter.dk har 75 teaterproducenter tilknyttet og er en ung landsdækkende brancheorganisation stiftet i 2006 som følge af strukturreformen, nedlæggelsen af DST, (Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab) samt stiftelsen af Københavns Teater, som politisk bestemt fik en radikal anden opgave end DST, hvor varetagelsen af fælles interesser ikke længere spillede ind. Dog er det lykkedes Teaterbilletter.dk tre år i træk at overtale Københavns Teater – sommetider under stærkt pres – til at fortsætte det vigtige samarbejde til gavn for både teatrene, publikum og borgernes skattepenge.

Teaterbilletter.dk dækker hermed et vigtigt hul i lovgivningen, og det er vores fornemste opgave som central paraplyorganisation at varetage funktionen som effektivt bindeled mellem teatrene og publikum.

Vi er landets største aktør på billetområdet med en samlet omsætning på ca. 600.000 billetter. På myndighedsniveau lever vi en stille og upåagtet tilværelse, idet vi er udviklet på brancheplan som et sundt og nødvendigt modspil til de andre store, velsituerede og til en vis grad selvtilstrækkelige institutioner DKT og KbhT, som vi deler Storkøbenhavn med. Og, vi modtager ingen driftsstøtte. Som en første blåstempling modtager vi billetstøtte fra Bikubenfonden, og har desuden efter ansøgningsrunde fået den landsdækkende scenekunstportal i opdrag af Kunststyrelsen.

Salg i billetkøbsordningen: Teaterbilletter.dk har en meget stabil omsætning af abonnements- og rabatbilletter, i gennemsnit 271.000 på de sidste 5 år.

Sæson 2007/08: Første sæson under ny lovgivning var 2007/08, og her måtte vi konstatere, at billetomsætningsstabilitet til trods udløste året et underskud på 1,1 mio. kr. for Teaterbilletter.dks tilknyttede teatre. Grundet de vigtige tilskud fra Bikubenfonden på ungdomsbilletter kunne underskuddet nedbringes til kr. 650.000 i alt.

Vi konstaterede med tilfredshed, at der var betydelig vækst indenfor børne- og ungdomssalget.

Det skal understreges, at pris- og rabatstrukturen i de ovenfor anførte år har været helt identiske fra år til år, og dermed må vi konstatere, at den pulje Teaterbilletter.dk fik tildelt første gang har været forholdsmæssigt for lille, idet de samlede midler i billetkøbsordningen ikke blev beskåret i forbindelse med strukturreformen, kun administrativt omlagt.

Sæson 2008/09: Den gode udvikling indenfor børne-og ungdomssalget er fortsat i denne sæson, men succesen har desværre haft den utilsigtede konsekvens at både Københavns Teater og Teaterbilletter.dk har måttet stoppe salget af T30 ordningen og Reumertbilletter allerede primo marts. Begge ordninger er støttet eksternt af Bikubenfonden. Vi har simpelthen ikke råd til at sælge flere ungdomsbilletter, hvis vi skal undgå at sprænge vores billetkøbspuljer, og det skal vi, for der er ingen til at dække puljeunderskuddet udover organisationernes egenkapitaler. Dette sørgelige tiltag kommer til at gå slemt ud over de mindre, men succesrige børneteatre resten af sæsonen, som i forvejen lever med beskedne produktionsmidler.

Vi står altså med et helt bagvendt problem. Vi har succes – og må stoppe salget!

Det skal understreges, at Teaterbilletter.dk og Københavns Teater i fællesskab for første gang i adskillige år har justeret rabatsatserne ned på en måde, så vi ville opnå for ca. 500.000 kr. luft i vores puljer under forudsætning af en status quo situation, og dermed give plads til en øget billetomsætning. Disse ansvarlige justeringer til trods har desværre ikke været nok, og vi har en begrundet frygt for at komme ud af året med et større underskud end sidste år på grund af succes og øget omsætning.

Sæson 2009/10: Teaterbilleter.dk skal have vilkår for den nye sæson på plads senest i december 2008, idet vores 75 teatre og teaterproducenter, der søger optagelse hvert år d. 2. januar skal vide, hvad de frivilligt går ind til vedr. fælles pris- og rabatstruktur.

På et alt for sent tidspunkt hører vi så at Kulturministeriet har besluttet at spare voldsomt på billetkøbsordningen. 7% er overordentligt meget på en ordning, der er under stærkt pres i forvejen – og i realiteten allerede sprængt. Ingen af de store berørte parter har været adviseret undervejs, hvilket undrer Teaterbilletter.dk meget, da vi som den største aktør på området også kommer til at lide mest under beslutningen.

Vi forudser at vores underskud vil stige til godt 2,5 mio. kr. medmindre vi stopper alt salg med tilskud midt i sæsonen – stik mod hensigten at øge specielt det unge publikum. Underskud i denne størrelsesordnen vil på kort tid medføre Teaterbilletter.dks fallit, og dermed er en meget betragtelig del af de kunstnerisk stærke, men økonomisk svage teatre ladt totalt i stikken på formidlings- og billetsalgssiden, og teaterlukninger vil være den uundgåelige konsekvens.

Vi håber inderligt, der er tid til besindelse.

Med venlig hilsen

Christina Krøll,
Sekretariatschef, Teaterbilletter.dk

Flere debatindlæg

Seneste debatindlæg

Seneste debatindlæg