Af: Carsten Jensen

26. september 2018

Scenekunsten bør gøre sig klar til at møde og udvikle mangfoldigheden i alle afskygninger.... Foto: Nanna Bøndergaard

Mere mangfoldighed i dansk scenekunst

Dansk børneteater- og ungdomsteater skal gøres mere mangfoldig på alle parametre, mener man hos ZeBU, hvis nye projekt, PRISMA, nu som led i det arbejde indbyder til seminar under overskriften 'Ens for alle - alle for ens' 9. oktober. Research- og projektmedarbejder Nanna Bøndergaard Butters fortæller her lidt om de overvejelser og undersøgelser, der ligger til grund for projekt og seminar.

Fakta

* Seminar: 'Ens for alle - alle for ens'

* Dato: Tirsdag 9. oktober 2018 kl. 12.00- 16.45. 

* Sted: Skolen på Amagerbro, Lybækgade 20, 2300 København S og ZeBU / BETA, Øresundsvej 4, 2300 København S

* Pris: 100 kr. inkl. Frokost, vand og kaffe. 

* Tilmelding og evt. spørgsmål til: nanna@zebu.nu

* Tilmeldingsfrist fredag 5. oktober 2018 - www.billetten.dk/event/76168

* Program:

12.00-13.00: Forestillingen '4 Ever'.  Opgang 2 Turneteaters musikalske teaterfortælling om fire unge mænd og deres venskab. Forestillingen spiller på Skolen på Amagerbro.

13.00-13.30: Walking lunch. Deltagerne får en sandwich i hånden og går fra Skolen på Amagerbro til ZeBU/BETA. (Cirka 10 minutters gang)

13.30- 13.40: Åbning. Digte, fotos og stemmer fra PRISMA's undersøgelse af mangfoldighed i dansk børne- og ungdomsteater fylder rummet og deltagerne introduceres til eftermiddagens program af tovholder og mediator Nanna Bøndergaard Butters, Research- og projektmedarbejder PRISMA.

13.40- 14.25: Foredrag. Lene Bull Christensen, Center for Køn, Magt og Mangfoldighed (RUC) giver et teoretisk blik på mangfoldighedsdiskussioner og repræsentationsproblematikker i et samfundsmæssigt perspektiv i oplægget 'Det er ikke tanken der tæller: om strukturel racisme i dag – og en fælles vej frem'. 

14.25-14.35: Voxpop. Hvad siger de unge tilskuere selv? Vi lader eleverne fra Amagerbro Skole komme til orde. De fortæller om deres oplevelser af forestillingen 4 Ever.

14.35-14.50: Pause 

14.50-15.35: Oplæg. Hvordan går man fra policy til handling? Teatercentrum i Sverige og projektet Friktionskraft fortæller om deres nyudviklede analyseværktøjet Förväntat eller överraskande og arbejde med at synliggøre normer og magtdoktriner i den kunstneriske praksis. Jørgen Carlslund og Marc van der Velden fra ZeBU afprøver analyseværktøjet på en af ZeBU’s forestillinger.

15.35-16.30: Tableau, fortællinger og debat. I mindre grupper afprøves metoder fra art-based research og deltagerne skaber tableauer over mangfoldighed i dansk børne- og ungdomsteater. I en efterfølgende debat undersøges: Hvilke fortællinger har vi? Hvad er svært og problematisk? Hvor vil vi hen?

16.30-16.45: Fremtiden og farvel og good bye. Er vi færdige her? Eller hvordan komme vi videre? Og hvordan kan og vil PRISMA støtte op om mangfoldigheden i dansk børne- og ungdomsteater? 

'Dansk børneteater er kendt for sit opsøgende arbejde, sin høje turnéaktivitet og sin årelange politik om at spille dér, hvor børnene er, og er derfor den gren af dansk teater, der når ud til det bredeste og mest mangfoldige udsnit af befolkningen.

Vender man blikket mod de professionelle voksne, der producerer det internationalt roste danske børneteater, er paletten dog knap så farverig, og farveskalaen ret så ensidig'. 

Sådan lyder det på Teatret ZeBU's hjemmeside i præsentationen af mangfoldighedsprojektet PRISMA, som blev sat i gang i foråret 2018 og gennem research, initiativer og aktiviteter ønsker at bakke op om bestræbelserne på at gøre dansk børneteater mere mangfoldig – hvor mangfoldighed udover etnicitet også kan dække over køn, alder, fysiske/psykiske handicap, religiøs og kulturel baggrund m.v.

Dansk børne- og ungdomsteater turde være et godt sted at sætte ind. Teatrene spiller mange forestillinger for et i alle henseender mangfoldigt publikum rundt omkring på landets skoler og institutioner – og på egne scener i de store byer og egnsteaterkommunerne.

Det burde afspejles i produktion og repertoire og æstetik og skuespillervalg m.v. – men fører måske også til spørgsmål om, hvad mangfoldighed egentlig skal dække og hvad det måtte have af betydning for scenekunsten.

Plastikdyr og mangfoldighedsleg

Nogle af disse overvejelser leder  nu frem til et endags-seminar for danske børneteaterfolk og andre interesserede 9. oktober med overskriften 'Ens for alle – alle for ens' om mangfoldighed. Hvor deltagerne er med til at definere det fokus, der bliver lagt på mangfoldighed på dagen.

Der inviteres til forestilling, oplæg, leg og debat, og i dagen indgår bl.a. Opgang2 Turneteater med deres Reumertvindende forestilling '4 Ever', mens svenske Teatercentrum og projektet Friktionskraft fortæller om udviklingen af og erfaringerne med analyseværktøjet 'Förväntat eller överraskende', der skal kaste lys på kunstneriske valg. Desuden sætter Lene Bull Christiansen, Center for Køn, Magt og Mangfoldighed på Roskilde Universitet, diskussioner om mangfoldighed i et samfundsmæssigt perspektiv. 

Og så er der en masse plastikdyr, der står og venter på at komme til at spille en rolle, når PRISMA inviterer til undersøgelser af mangfoldighed i dansk børne- og ungdomsteater… 

Hvad disse væseners tilstedeværelse går ud på, fortæller PRISMAs og seminarets tovholder, Nanna Bøndergaard Butters, om til Teateravisen:

»Meget kort handler det om, at deltagerne bliver kastet ud i et gruppearbejde, hvor de ud af en masse plastikdyr skal danne et tableau over mangfoldighed i dansk børne- og ungdomsteater. Metoden er anvendt i interviews, som jeg har lavet, og er inspireret af metoder fra art-based research. Ideen er, at man – mens man laver et fælles tableau – også får  diskuteret, hvordan det rent faktisk ser ud med mangfoldigheden i børne- og ungdomsteatret. Samtidigt bliver det visuelt – og dermed tydeliggøres eventuelle skævheder. Metoden bidrager til mærkværdiggørelse af hverdagsfænomener og praksisser og kan være med til at vise nye vinkler af det levede liv og sociale fænomener,« fortæller Nanna Bøndergaard Butters, der er cand. mag. i Historie og Kultur- og Sprogmødestudier (RUC) og har en master i Teaterpædagogik. Derudover har hun bl.a. en baggrund som integrationsvejleder for Børne- og Ungdomsforvaltning i København, underviser / vejleder på Blågårds Skole på Nørrebro og foredragsholder om bl.a. interkulturel pædagogik og tosprogethed.

Dybdeinterviews med danske børneteatre

Hun har i forbindelse med PRISMA-projektet talt med ti forskellige børneteatre i form af den eller de kunstneriske ledere og andre medarbejdere på teatret.

»Denne samplet (stikprøve, red.) er sammensat, så det giver et nogenlunde repræsentativt udsnit af børneteatre i Danmark. Der er tænkt over geografisk spredning og fordeling af teatre, der har fokus på henholdsvis børn og unge, samt på inddragelse af forskellige typer af teatre, fx egnsteatre, lille storby teatre og projektteatre. Samplet indeholder teatre, der arbejder med dukketeater, gadeteater, iscenesatte personlige historier, dokumentariske fortællinger, fiktive historier, eventyr, nyskrevet dramatik og iscenesættelser af film og alt derimellem og i genremæssige kombinationer,« fortæller Nanna. 

»Når jeg alligevel kun vil betegne samplet som nogenlunde repræsentativt, er det dels fordi der i forhold til den geografiske spredning er en overvægt at teatre placeret i København, der deltager i undersøgelsen, dels fordi der heller ikke er lavet en procentmæssig fordeling i forhold til typer af teatre, hvorfor fordelingen af typer af teatre i undersøgelsen ikke afspejler fordelingen en til en af børneteatre i Danmark. 

Da formålet med undersøgelsen er at formidle forskellige teatres oplevelser af, erfaringer med, drømme om og ønsker til mangfoldighed og via dette sætte gang i debat, vidensdeling og forandringer, har jeg en forhåbning om, at data – trods den ikke fuldkomne repræsentation – kan give et bredt og nuanceret billede af danske børneteatres praksis, intentioner og visioner i forhold til mangfoldighed i dansk børne- og ungdomsteater,« siger Nanna, der altså ikke har talt med selve målgruppen i form af børn – i hvert fald i denne omgang af projektet.

Ingen kampplads

Selvom hendes projektarbejde skal præsenteres på seminaret 7. oktober, forsøger Teateravisen lige at hive nogle korte konklusiver ud af Nanna:

»Det er overraskende, at ingen af de interviewede aktører eksplicit nævner børne- og ungdomsteatret som en arena, hvor identitets- og værdimæssige ideer brydes og forhandles, som et sted, hvor historierne om os selv, vores identitet og fremtidsforventninger formidles til fremtidige generationer, eller som en kampplads mellem mono-, multi- og inter og polykulturelle retninger indenfor børne- og ungdomsteatret. Således synes de diskussioner og forhandlinger, der fx har været indenfor undervisningsområdet mellem disse retninger ikke at have fyldt meget i børne- og ungdomsteatret. 

Men selvom de interviewede ikke anvender begreberne mono-, multi-, og inter og polykulturalisme, eller italesætter børne- og ungdomsteatret som en kampplads, hvor ideer og værdier brydes, er det ikke ens betydende med, at de ikke forholder sig til dette eller indtræder i denne arena med bevidste strategier i forhold til en lang række af de spørgsmål som retningerne beskæftiger sig med.« 

Branchens egne erfaringer skal frem i lyset

– Er de vigtigste medspillere fremadrettet så de udøvende børneteaterfolk eller måske forskere eller inddragelse af børn ud fra mangfoldighedskriterier eller helt andre?

»I forhold til at undersøgelsen fokuserer på børneteaterbranchens egne erfaringer, praksis, visioner og drømme, så er det især børneteaterfolkene, der er de vigtige medspillere i forhold til at udvikle dette felt i mere mangfoldige retninger. Men det kunne være en pointe, at man i branchen kunne lade sig inspirere af, at der indenfor pædagogik og didaktik har været diskuteret nuancer i forhold til formidling af mangfoldighed – fx forskelle på multikulturelle og inter- eller polykulturelle tilgange i mindst 30 år. 

Jeg er klart af den overbevisning, at man med fordel kunne sætte sig ind i disse retninger og de hårdtkøbte erfaringer indenfor undervisningsverdenen – og at det kunne kvalificere måderne vi talte om mangfoldighed på i branchen – og på scenen. Det ville give begreber til at tale om kvalitet i forhold til mangfoldighed. 

Det er klart, at der også kunne ske forandringer gennem forskningsprojekter, der blev gennemført som fx aktionsforskning eller art-based research – hvor forskere og praktikere fra børneteaterbranchen sammen undersøgte og udviklede branchens scenekunst, aktiviteter, formidling etc.

Det er også klart, at inddragelse af børn og unge med mangfoldige baggrunde i produktionsprocesser, undersøgelser af deres oplevelser af forestillinger fx i forhold til repræsentation og sågar som formidlere og indkøbere, også kunne være en vej at gå ad,« lyder det fra Nanna, der på spørgsmålet om, hvilke målgrupper hun især håber vil dukke op på seminaret, siger.

»Vi håber især, at folk fra branchen dukker op, da vi har valgt at fokusere på kunstneriske valg i forhold til mangfoldighed. Men det er bestemt også interessant for studerende – og andre, der kunne have en interesse, eller aktie, i mangfoldighed i scenekunst for børn og unge.«

Fakta

* Seminar: 'Ens for alle - alle for ens'

* Dato: Tirsdag 9. oktober 2018 kl. 12.00- 16.45. 

* Sted: Skolen på Amagerbro, Lybækgade 20, 2300 København S og ZeBU / BETA, Øresundsvej 4, 2300 København S

* Pris: 100 kr. inkl. Frokost, vand og kaffe. 

* Tilmelding og evt. spørgsmål til: nanna@zebu.nu

* Tilmeldingsfrist fredag 5. oktober 2018 - www.billetten.dk/event/76168

* Program:

12.00-13.00: Forestillingen '4 Ever'.  Opgang 2 Turneteaters musikalske teaterfortælling om fire unge mænd og deres venskab. Forestillingen spiller på Skolen på Amagerbro.

13.00-13.30: Walking lunch. Deltagerne får en sandwich i hånden og går fra Skolen på Amagerbro til ZeBU/BETA. (Cirka 10 minutters gang)

13.30- 13.40: Åbning. Digte, fotos og stemmer fra PRISMA's undersøgelse af mangfoldighed i dansk børne- og ungdomsteater fylder rummet og deltagerne introduceres til eftermiddagens program af tovholder og mediator Nanna Bøndergaard Butters, Research- og projektmedarbejder PRISMA.

13.40- 14.25: Foredrag. Lene Bull Christensen, Center for Køn, Magt og Mangfoldighed (RUC) giver et teoretisk blik på mangfoldighedsdiskussioner og repræsentationsproblematikker i et samfundsmæssigt perspektiv i oplægget 'Det er ikke tanken der tæller: om strukturel racisme i dag – og en fælles vej frem'. 

14.25-14.35: Voxpop. Hvad siger de unge tilskuere selv? Vi lader eleverne fra Amagerbro Skole komme til orde. De fortæller om deres oplevelser af forestillingen 4 Ever.

14.35-14.50: Pause 

14.50-15.35: Oplæg. Hvordan går man fra policy til handling? Teatercentrum i Sverige og projektet Friktionskraft fortæller om deres nyudviklede analyseværktøjet Förväntat eller överraskande og arbejde med at synliggøre normer og magtdoktriner i den kunstneriske praksis. Jørgen Carlslund og Marc van der Velden fra ZeBU afprøver analyseværktøjet på en af ZeBU’s forestillinger.

15.35-16.30: Tableau, fortællinger og debat. I mindre grupper afprøves metoder fra art-based research og deltagerne skaber tableauer over mangfoldighed i dansk børne- og ungdomsteater. I en efterfølgende debat undersøges: Hvilke fortællinger har vi? Hvad er svært og problematisk? Hvor vil vi hen?

16.30-16.45: Fremtiden og farvel og good bye. Er vi færdige her? Eller hvordan komme vi videre? Og hvordan kan og vil PRISMA støtte op om mangfoldigheden i dansk børne- og ungdomsteater? 

Flere artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere

Seneste artikler

Seneste artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere