Af: Carsten Jensen

5. februar 2016

Hvad har de gang i i Odense?

En ny håndtering af refusionspuljeordningen gør det sværere for turneteatre at sælge forestillinger i Odense, hvor kommunen fremover vil bruge puljemidlerne til at sende eleverne i Odense Teater eller til forestillinger i den såkaldte Teater i Skolen-ordning. Den normale refusionsordning for køb af børneteater er nemlig sat ud af kraft, fordi Odense indgår i den regionale kulturaftale.

Flere turnerende børneteatre har på det seneste oplevet at få aflyst aftaler om kommende forestillinger på skoler og institutioner i Odense.

Årsagen skal findes i den kendsgerning, at Odense Kommune fra januar har omlagt den pulje, der tidligere blev brugt til refusion ved forestillingskøb, så den fremover alene skal bruges til en særlig skoleteaterkøbsordning for udvalgte klassetrin og billettilskud til Odense Teaters forestillinger.

Odense Kommune skriver selv på deres hjemmeside som orientering om nyordningen, at det sker 'på baggrund af et ønske om i højere grad at sikre børns møde med teatret' – og det skal åbenbart primært ske på Odense Teater og til de store familieforestillinger, som nu kan tilbyde billetter til spotpris. Samt til videreudvikling af den særlige ordning, kaldet Teater i Skolen, som tilbyder forestillinger for alle 1., 4. og 8. klasser i kommunen.

Regionale kulturforsøg afmonterer refusionsordningen

'Det er en bombe under refusionssystemet', lyder den kraftigste reaktion fra et af de berørte børneteatre – og den følges i mere behersket sprogbrug til dørs fra andre i børneteatermiljøet, der bl.a. sætter spørgsmålstegn ved rimeligheden i at anvende midler fra børneteaterrefusionen til billetnedsættelse på landsdelsscenen i Odense, der jo ikke just er et børneteater og i forvejen kan operere med allehånde rabatordninger og formidlingstilskud.

At det overhovedet kan lade sig gøre at operere frit med købsrefusionsmidlerne på denne måde, skyldes, at Odense Kommune er med i en regional kulturaftale (som dækker hele Fyn og omliggende ø-kommuner) og at man omkring børneteatrets købsrefusion med staten har aftalt en rammebevilling, som modsvarer det tidligere købsrefusionsbeløb – og som så er blevet fordelt blandt regionens kommuner.

Dermed er alle gængse aftaler omkring refusionsordningen sat ud af kraft, og Odense kan således bruge sin del af refusionspuljen til børneteater efter eget forgodtbefindende. Der er angiveligt også problemer i andre af de fynske regionalkultur-kommuner, mens nogle  forvalter deres børneteaterkøb efter noget, der til forveksling ligner den traditionelle købsrefusionsordning.

Teater i Skolen

For Odense Kommunes vedkommende har man hidtil haft den praksis, at skoler og institutioner har købt forestillinger og så pr. automatik fået  50 procent i tilskud fra kommunen, modsvarende den normale refusion.

Men det er altså slut nu. Fra kommunen oplevede man det som, at puljen slet ikke blev brugt ordentligt, og derfor indførte man for et par år siden Teater i Skolen-ordningen i et samarbejde mellem den kommunale forvaltning og Nørregaards Teater – kommunens eneste lille storbyteater, der producerer børne- og ungdomsteater.

Det er således Nørregaards Teater, der  siden har forvaltet ordningen og dermed stået for udvælgelse og afvikling af skoleforestillinger til de tre udvalgte klassetrin – i et år dog også i samarbejde med Odense Teater.

Rent praktisk har det betydet, at skolernes 4. og 8. klasser er taget til Teaterhuset for at se Nørregaards Teaters egne eller indkøbte forestillinger, mens forestillingerne for 1. klasserne enten er blevet afviklet på skolerne eller i Teaterhuset.

80 årlige forestillinger

Nørregaards Teaters chef, Carsten Wittrock, anslår, at man med denne ordning har købt og afviklet omkring 80 forestillinger årligt og at op mod 75 procent af kommunens elever på de pågældende klassetrin dermed har set teater, og at mange flere af kommunens skoler nu sender elever i teatret – hvilket isoleret set gør Teater i Skolen til en succes.

Om de nye kommunale retningslinjer omkring brug af refusionspuljen og betydningen for Nørregaards Teater siger Carsten Witttrock:

»Det er klart, at der med fjernelsen af muligheden for refusion i Odense Kommune er et mindre incitament for at købe teater til opførelse ude omkring på kommunens mange skoler. Dog skal det siges, at en billet på Nørregaards Teater ikke koster mere end 40 kr. inkl. moms, hvilket er mindre end den gennemsnitlige pris på turneforestillinger, selvom vi fratrækker den gældende refusion i andre kommuner.«

Problemer for turneteatrene

For Odense Teater kan der forventes mange nye besøgende i børne- og ungdomsstørrelse.

'Formålet med den nye ordning, der administreres af Odense Teater, er ligeledes at sikre byens børn og unge lige muligheder for at opleve byens smukke landsdelsteater i løbet af deres skolegang. Odense Teater udbyder billetter til nedsat pris for skoleklasser, så billetprisen minder om de tidligere refusionspriser', lyder det således i kommunens omtale af den nye ordning.

Til gengæld har denne forvaltning af børneteaterrefusionsmidlerne store konsekvenser for de turnerende børneteatre. Når skoler og institutioner ikke længere kan købe 'til halv pris' via refusionspuljemiderne i kommunalt regi, skal man udrede fuld pris for selvvalgte og indkøbte forestillinger til fx. nogle af de klassetrin, der ikke er med i Teater i Skolen-ordningen, men det er skolerne økonomi næppe gearet til.

Nytænkning

Teateravisen.dk sendte følgelig en mail med spørgsmål til Odenses By- og Kulturforvaltning, personificeret i børne- & ungekulturkoordinator Nana Lacor, der har styr på de nye ordninger og svarede beredvilligt og grundigt – og til start udlægger nyordningen således:

»Kulturstyrelsen har opfordret os til at medvirke til nytænke brugen af refusionsordningen, hvilket er blevet praktiseret i Odense de seneste seks år. I Odense Kommune har vi i den pågældende periode brugt en større del af midlerne til andre kulturelle formål end den kendte refusionsordning med den hensigt at give så mange børn, som muligt adgang til teateroplevelser. Dog har der i samme periode været afsat en mindre pulje, som kulturinstitutioner og andre kommunale institutioner har haft mulighed for at søge om refusion fra. Puljen har aldrig været opbrugt ved årets udgang. Vi er derfor gået i gang med at gentænke ordningen, så vi fortsat sikrer, at flest mulige børn og unge, uanset baggrund, har lige adgang til teateroplevelser af forskellig art. Og en del af denne proces betyder, at den relativt begrænsede pulje, der var til rådighed, bliver omlagt.«

Odense er ikke helt lukket

Det er også den nye skolereform, der spøger her, idet de mange forventninger til Den Åbne Skole også handler om læringsmål og inkludering, og det mener Odense Kommune – udover de omtalte teaterbesøg på Odense Teater, som også skal i gang med at udvikle undervisningsmateriale og særlige besøgsforløb for børn og unge – primært skal ske ved en udvikling af Teater i Skolen, 'således at de teatre som førhen har haft gavn af puljen nu har mulighed for at indgå et samarbejde med Teater i skolen', som Nana Lacor udtrykker det.

Også brugerne af småbørnsteatret skal være del af nyordningen:

»På samme måde er vi også i gang med at lave en lignende ordning for dagtilbud, således at vi også sikrer små børns møde med teatret i sammenhæng med de pædagogiske læreplane,« lyder det fra Nana Lacor, der i øvrigt ikke mener, at omlægningen af refusionspuljen betyder, at Odense er lukket land for de teatre, der ikke er inkluderet i de nye ordninger, altså primært landets turnerende børneteatre.

Der har bl.a. været tilskud til 'Teater i Farvergården', juleteater på plejehjem og teater på byens museer m.v. – 'alle tiltag, der ikke har været direkte involveret i refusionspuljen, som lå tilgængelig på Odense Kommunes hjemmeside. Så disse tilskud stopper selvfølgelig ikke, fordi den offentligt tilgængelige pulje gør', som det hedder i svarmailen.  

Dårlig varsling genåbner puljen

Man erkender dog, at kulturforvaltningen ikke har været heldig med lanceringen af de nye ordninger.

»I denne sag erkender vi dog også fejl med hensyn til alt for dårlig varsling af disse ændringer. Og som kompensation herfor genåbnes puljen i begrænset omfang indtil sommerferien. Det fastholdes, at midlerne fremadrettet – fra skoleåret 16/17 – bruges til Den Åbne Skole, samt dagtilbud,« skriver hun.

Hvilket godt kan læses som, at der skal tackles et aktuelt problem for både arrangører og turneteatre, omend en midlertidig, begrænset åbning af puljen ikke løser problemerne på længere sigt.

Angiveligt er denne åbning foranlediget bl.a. af teateravisen.dk's mail – og det betyder rent faktisk, at nogle af de berørte turneteatre nu kan forsøge sig med at genoptage kontakten med de spillesteder, der ellers havde aflyst dem efter nyordningsmeddelelsen fra kommunen, og se, om der alligevel er en åben vej til forestillinger i Odense via den gamle refusionspuljeordning.

Og andre kan så prøve fleksibiliteten i de angivelige andre puljer til tilskud til teaterkøb.

En tredje mulighed kunne være at etablere en form for åben scene i Odense, der kunne benytte sig af formidlingstilskudsordningen for faste scener og dermed vise forestillinger til lave billetpriser fra de turneteatre, der ikke lige kommer ind i varmen for at spille Teater i Skolen-forestillinger.

Skal refusionsordningen helt afskaffes?

Trods sådanne forsikringer bliver det interessant at se, hvordan mulighederne fremover er for dem, der gerne vil købe eller spille turneteater for børn i Odense uden for de afstukne puljeordninger.

Odense Kommunes særlige brugsudgave af refusionsordningen rejser dog også et mere generelt spørgsmål. For hvis det viser sig, at de regionale kulturforsøg udover at udhule ordningen også forvalter puljepengene mere intensivt – som Odense Kommune jo hævder ved at mene, at der bliver set og brugt mere teater for børn og unge, omend altså nu mere integreret i Den Åbne Skole/læringsprocesser – kan refusionsordningen for alvor komme til diskussion.

Ordningen har været en hellig gral for store dele af børneteaterområdet i de turbulente tider, der bl.a. har betydet stagnerende støttepuljer hos  Statens Kunstfond (Projektstøtteudvalget), nedtur for den statslige egnsteaterrefusion og andre produktionsmæssige problemer,

I dele af teatermiljøet har man kæmpet for at få købsrefusionsordningen hevet ud af de mange regionale kulturaftaler, ligesom man taler godt for at omlægge ordningen, så den nuværende købsrefusionspulje på 16-18 mio. kr. årligt (det er vanskeligt at få adgang til præcise tal) i stedet går direkte til børneteatrene selv som produktionsstøtte.

Dermed slipper både arrangørerne, kommunerne og Kulturstyrelsen for det besværlige indrapporteringsarbejde. Til gengæld må man forvente, at det afspejler sig hos teatrene i form af lavere forestillingspriser. Men her kan de almindelig markedskræfter så spille med.

Seneste artikler

Seneste artikler

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
Juryen har talt

Juryen har talt

Reumert-juryen har udpeget de nominerede forestillinger og kunstnere i 15 kategorier. Årets Børne-/Ungdomsforestilling skal findes mellem ’Tove’ (Teatret Masken & Teatret Zeppelin), ’Mycelium’ (Myka og Anemonen) og ’Sangen om Oda og Anton’ (Teater RUM)
Læs mere
En festival med mange dagsordener

En festival med mange dagsordener

KLAP-teaterfestivalen i Esbjerg er slut, men indgår som en ny og interessant side i den store festivals over 50-årige historiebog. Det er fortsat en markant manifestation af alt det, der karakteriserer dansk børne- og ungdomsteater og drager både nationale og internationale opkøbere og branchefolk.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
Juryen har talt

Juryen har talt

Reumert-juryen har udpeget de nominerede forestillinger og kunstnere i 15 kategorier. Årets Børne-/Ungdomsforestilling skal findes mellem ’Tove’ (Teatret Masken & Teatret Zeppelin), ’Mycelium’ (Myka og Anemonen) og ’Sangen om Oda og Anton’ (Teater RUM)
Læs mere
En festival med mange dagsordener

En festival med mange dagsordener

KLAP-teaterfestivalen i Esbjerg er slut, men indgår som en ny og interessant side i den store festivals over 50-årige historiebog. Det er fortsat en markant manifestation af alt det, der karakteriserer dansk børne- og ungdomsteater og drager både nationale og internationale opkøbere og branchefolk.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere