Af

20. oktober 2011

Formand på afveje – svar på Henrik Ipsens slutreplikker

Dirck Backer og Peter Jankovic har følgende kommentar til en interview-artikel med ASSITEJ Danmarks afgåede formand, Henrik Ipsen:

 

I artiklen ‘Koks i Kulisserne’, der står at læse i børneteateravisen.dk, får vi en sammenfatning af påståede ufordrageligheder og hændelser i ASSITEJ og Henrik Ipsens forklaring på nogle af årsagerne til hans pludselige afgang som formand. Det sidste er nok så interessant for os som bestyrelsesmedlemmer, da vi hidtil kun har haft en meget kort afskedsmail at forholde os til.

Voksende underskud

Kortfattetheden overfor den gamle bestyrelse bør ses i lyset af, at Henrik Ipsen (HI) med sin exit i juli måned samtidig efterlod den gamle bestyrelse med et formodet underskud på ASSITEJ-verdenskongressen at tage vare på – et underskud, der siden har drænet ASSITEJs kassebeholdning og som nok vil have indflydelse på aktiviteterne i de kommende år.

En mand med format og med ægte visioner var blevet på sin post frem til næste generalforsamling for at aflevere butikken i bedst mulig stand til sin efterfølger. I stedet vælger Henrik Ibsen først at løbe fra ansvaret og herefter lange ud efter organisationen, bestyrelsen og medlemmerne i offentligheden.

Ikke en klædelig afgang for en formand, der i 2009 overtog en begejstret bestyrelse, en organisation i fremdrift med plus på kontoen, og endda fik serveret en kommende Verdenskongres og Festival, der gav store forhåbninger om et festligt, flot og synligt boost til dansk børneteater i 2011.

Oprydning

Bestyrelsen har derimod haft travlt henover sommeren med at gøre status efter Verdenskongressen, og man er ikke helt færdige i skrivende stund. Af samme grund har bestyrelsesmedlemmer over en bred kam for nylig takket nej til at udtale sig til børneteateravisen.dk, da redaktøren udbad sig bestyrelsens kommentar til ‘konflikten i ASSITEJ’.

Men efter en veloverstået generalforsamling i september – hvor regnskabet jvf. ovenstående komplikationer dog stadig ikke var blevet færdigt til godkendelse – vil vi nu råde bod på den manglende reaktion.

Det er vigtigt i alle organisationer at have en løbende diskussion om organisatorisk retning, udvikling og tilpasning. Det har i bestyrelsen ikke kun været Henrik Ipsen, som har haft tanker herom – og diskussionen er også blevet ført i bestyrelsens regi på de årlige internater, både før og under Henrik Ipsens formandsperiode.

Historisk fremgang

ASSITEJs bestyrelse og sekretariat er i tidligere tider med vis ret blevet kritiseret for en centralistisk tankegang og for at repræsentere en lukket kreds af etablerede teatre, der fortrinsvis plejede deres egne interesser i forhold til at udvikle et internationalt netværk.

Perioden 2002-2010 har derimod set et opgør i bestyrelsen med denne tendens, og medlemsteatre over en bred kam er i væsentlig højere grad blevet inkluderet i projekter, netværk, udenlandske festivaler i hele denne periode.

At få Verdenskongressen 2011 til Danmark og Sverige var et historisk resultat under Peter Jankovics formandsperiode fra 2007-09. Mange internationale projekter og fremstød blev desuden gennemført i denne periode, sekretariatets funktioner blev gjort mere gennemskuelige, og ASSITEJs mål og visioner blev formuleret og ekspliciteret.

Formandens kovending

Henrik Ipsen startede sin formandsperiode som medlemmernes og organisationens mand og lagde ud som en varm fortaler for at fortsætte den åben dialog med medlemsteatrene ved med bestyrelsens opbakning at søsætte 1:1 princippet til styrkelse af kontakten til medlemmerne. Dette skulle også bl.a. medvirke til større inddragelse af medlemsteatre i Verdenskongressen.

Desværre har vi siden oplevet at Henrik flere gange i løbet af sin forholdsvis korte tid som formand radikalt har ændret holdning til ASSITEJ på væsentlige punkter. En af Henriks kovendinger er det nuværende standpunkt, hvor medlemsorganisationen i stedet for en ressource anses som en død sild, som bør opløse sig selv!

ASSITEJ foreslås flyttet over i et noget vagt formuleret organisatorisk regi underlagt et ‘konsortium’ af faglige organisationer på området, mange af hvilke ikke har børneteater som deres kernefagområde. Bestyrelsen er rent faktisk gået positivt ind i en dialog om strukturændringer, men sagen var, at der ikke var mange, der delte Henriks idé.

Diskussionerne viste nemlig hovedsageligt at konsekvensen af den foreslåede organisationsform ville være afskaffelse af den direkte medlemsindflydelse, en større centralisering af magten i ASSITEJ og en større afstand til børneteater som interesseområde.

Medlemsorganisationen

Vi ser ikke fremskridtet eller løsningen i at gå efter en udvikling, der vil betyde en tilbagevenden til fortidens centraliserede styring af organisationen. Vi mener derimod at retningen fremad bør være, at adgang til ASSITEJs netværk og de konkrete internationale projekter fortsat skal åbne sig mod teatrene og i endnu højere grad komme de aktive professionelle kunstnere på området til gode.

Vi har også en naturlig forpligtigelse over for vore mange medlemsteatrene, som år efter år har vist sig dedikerede til ASSITEJs arbejde ved at betale et ikke helt ubetydeligt medlemskontingent – og som p.t. danner basis for organisationen.

Vi tror stadig på at fremtiden ligger i at stimulere det faglige, kreative fællesskab i ASSITEJ mellem de professionelle danske børneteatre. Mulighederne som medlemsorganisation er langt fra udtjente, og der er mange initiativer, projekter, aktiviteter og modeller der slet ikke er afprøvet endnu.

Vi taler for at lade organisationen virke for udøverne af teater for børn og unge, og det handler for os om at følge det indlysende mål for organisationen – og ikke om påståede mindreværdsfølelser og berøringsangst over for ‘det etablerede teaters’ angiveligt højere kunstneriske stade.

Når det er sagt, ser vi ingen modsætning i samtidig at udvide samarbejdet med de faglige organisationer og andre interessenter på området – og herunder ikke mindst Teatercentrum. Hvad angår det sidste samarbejde, som jo har eksisteret i mange år, har det ikke på noget tidspunkt haft andet end bred tilslutning i bestyrelsen.

Professionalisering

Der har heller ikke været modstand mod en øget professionalisering af organisationen. Alle kan være enige i behovet for at skabe flere løntimer til at implementere kommende projekter – spørgsmålet er snarere til hvilken pris det skal ske. Og professionalisering er ikke nødvendigvis det eneste svar på de udfordringer, ASSITEJ står overfor.

Den netop overstående Verdenskongres har vist, at vi i høj grad har manglet kompetence i forhold til at synliggøre Kongressen og dansk børneteater i medierne. Det lykkedes som bekendt overhovedet ikke, og det er et vidnesbyrd om, at selv et professionelt ansat sekretariat ikke i sig selv indebærer nogen garanti for gennemført succesfuld projektadministration.  Men også vi som bestyrelse  – og ikke mindst ASSITEJs afgåede formand – må naturligvis bære del af ansvaret for at denne historiske mulighed for at tegne ASSITEJ Danmark udadtil blev fuldstændig forbigået.

En formand på afveje

Endelig er der artiklens omtale af begivenhederne under kongressens generalforsamling, hvor vi må tage skarpt afstand fra Henrik Ipsens forsøg på at retfærdiggøre sin illoyalitet omkring Søren Ovesens kandidatur.

ASSITEJ Danmarks bestyrelse stillede som bekendt tre delegerede til generalforsamlingen: Peter Jankovic, Søren Ovesen og Henrik Ibsen.

Desuden stillede vi med Søren Ovesen som kandidat til ASSITEJs styrende organ EC. Bestyrelsen havde givet Søren sin tillid og et enstemmigt mandat, og havde dermed også en selvfølgelig forventning om at de tre delegerede ville arbejde sammen for den sag. SO nød desuden bred opbakning fra de nordiske lande, som også så gode fremtidsperspektiver i at Norden derved ville kunne blive repræsenteret i EC med to kanditater.

Henrik var også fuldt orienteret om ASSITEJs vedtægtsændringer eftersom de tre delegerede havde diskuteret sagen indgående på et forberedende møde inden generalforsamlingen, og var blevet enige om en fælles strategi for de danske ændringsforslag, der senere blev fuldt koordineret med de øvrige nordiske lande.

Denne nye kovending, at HI i egenskab af ASSITEJ Danmarks formand i 11.time gik ind i et aktivt, undergravende lobbyarbejde imodSøren Ovesens kandidatur var ikke kun illoyalt overfor de beslutninger, han selv har truffet sammen med sin bestyrelse og den danske delegation, det viser også med al ønskelig tydelighed at Henrik Ipsen allerede på dette tidspunkt ikke længere arbejdede i ASSITEJ Danmarks interesse.

Fremtiden

Hvad kan hele denne ‘konflikt’ så bruges til fremafrettet, hvis vi nu afsluttende skal søge at hæve den over det lave ”personfnidrende ” niveau, som børneteateravisen.dks artikel stedvis forfalder til?

For de bestyrelsesmedlemmer, som fortsætter i ASSITEJ Danmarks bestyrelse, har det i det mindste givet nogle erfaringer, som vi kan tage med os videre frem. 

Som HI også er inde på, er det ikke heldigt for en organisation, at en formand tager så meget ansvar og arbejde på sig, at han føler sig ene om at tegne organisationen – så han i sidste ende t.o.m. kan forfalde til at føle sig bremset af bestyrelsens demokratiske spilleregler.

Det er alles ansvar at sørge for at det ikke sker:  At se til at bestyrelsen ikke pacificerer sig selv under en tilsyneladende aktiv – og i dette tilfælde også noget forvirret og frustreret – formands dominans.

Den nye bestyrelse for ASSITEJ Danmark har endnu ikke konstitueret sig, men måske et bud for fremtiden kunne være at forsøge sig med en fladere struktur, der i højere grad fordeler ansvaret i organisationens ledelse.

Henrik Ipsen nævner at han vil tage en pause fra organisationsarbejdet. Det er en nok en klog beslutning, men skulle Henrik på et senere tidspunkt atter få lyst til bidrage positivt til ASSITEJ er han naturligvis velkommen.

Enhver organisationsform har sine indbyggede styrker og svagheder, ligesom enhver konflikt ofte indeholder flere sandheder.

Vi ønsker ikke fremadrettet at begrave os i denne ‘konflikts’ yderpunkter, og skulle fremtiden vise at nogle af den afgåede formands ideer viser sig forenelige med de principper, vi har holdt højt i diskussionen, lader vi os gerne overbevise til ASSITEJs fordel.

 

Dirck Backer, nuværende medlem af ASSITEJ Danmarks bestyrelse

Peter Jankovic, nu fratrådt medlem af bestyrelsen

Flere debatindlæg

Seneste debatindlæg

Seneste debatindlæg