Af: Carsten Jensen

22. september 2018

Sorrig og glæde de vandre til hobe

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har i den store efterårsuddeling fordelt 63 mio. kr. til 60 ansøgere fra puljen Scenekunst for børn, unge og voksne. Teateravisen har her fokus på modtagere og fravalgte fra børne- og ungdomsteaterområdet - i sidstnævnte kategori melder Batida ud med en reel lukningstrussel.

Titlen på digterpræsten Thomas Kingos salme fra 1681 om med- og modgang er måske et noget skævt-sofistikeret valg til overskrift for en tekst om støttemidler til nutidige teatre, men det faldt redaktøren i hu i søgning efter en ny og anderledes overskrift til den årlige artikel om den glæde hos støttemodtagere og skuffelse hos de støtteafviste, der følger Projektstøtteudvalgets arbejde.

Det nuværende Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS), der startede deres embedsperiode ved årsskiftet, har foretaget deres første store efterårsuddeling fra puljen Scenekunst for børn, unge og voksne, der havde ansøgningsfrist 1. juni 2018.  

Udvalget havde modtaget 270 ansøgninger med et samlet beløb på i alt 303,8 mio. kr., og endte med at fordele 63 mio. kr. til 60 ansøgere.

Disse støttekroner går primært til den kommende sæson 2019-20, men der gives dog også støtte til aktiviteter for indeværende sæson, ligesom der er enkelte flerårige tilsagn.

Og selvom PUS for et par år siden samlede puljerne for henholdsvis voksenteater og børne- og ungdomsteater, så gennemskueligheden omkring fordelingen til hver af de to aldersbårne segmenter er forsvundet – i hvert fra den officielle liste – så har Teateravisen atter modtaget en særskilt opgørelse fra styrelsens konsulent, Ann Berit Sourial, så det er muligt at dele udvalgets interne oplistning, hvor det modsat Kunststyrelsens hjemmeside fremgår, hvad der er støttet som scenekunst specifikt for børn og unge – og delvist til samme kategori (se faktaboksen).

'Delvis'-listen

Dermed kan det også opgøres her, at ud af de 60 ansøgninger, der har modtaget støtte i den aktuelle uddeling, dækker de 15 specifikt teatersegmentet for 'børn og unge', mens der er oplistet 17 i kategorien 'delvis børn og unge'.

Det kan selvfølgelig være svært at pinde aldersgruppe-segmentet, bl.a. fordi mange teatre både opererer med forestillinger for børn og unge og for voksne. Det gælder fx oplagt Teater O, Teatret st.tv og Meridiano Teatret, der er havnet på 'delvis'-listen. Men PUS synes at have udvist vel stor gavmildhed med denne label, når bl.a. Cafe Liva (støtte til 'Byens bedste bryster' og 'Før de 40') og Mute Comp, Stages of Science, Kristjan Ingimarsson m.fl. også havner her.

Det ligger selvfølgelig i tråd med, at mange deciderede voksenforestillinger efterhånden tilbydes de 14-årige og opefter. Men det er måske også et forsøg på at sikre overholdelse af den uskrevne regel om, at mindst en fjerdedel af puljemidlerne skal gå til børneteater…

Teateravisen har spurgt PUS-formand Lars Seeberg om udvalgets procedure, og han svarer:

»Når ansøgerne sender ansøgningsformularen ind, krydser de af, om deres ansøgning vedrører:' Børn', 'Voksne' eller 'Alle'. Der er rigtig mange, der krydser af i Alle. I listen, der er bilag til referatet, står alle de tilskudsmodtagere, som har krydset af i Børn. Alle-gruppen er en blanding af forestillinger, der henvender sig til både et børne-, unge- og voksenpublikum. Denne kategori har udvalget sorteret i til bilagslisten og har kaldt kategorien 'Delvist børn og unge'. Man kan jo sagtens diskutere, hvor nøjagtig den ene måde at opgøre på er i forhold til en anden måde.«

Under alle omstændigheder kan det konstateres, at PUS har givet færre støttetilsagn end forrige uddeling, hvor deres forgængere gav ca. 57 mio. kr. til 89 ansøgere.

Og på det helt overordnede plan: At puljemidlerne som vanligt slipper op længe før antallet af kurante ansøgere.

Batida varsler mulig lukning

Det betyder, at en lang række børne- og ungdomsteatre fik afslag på deres ansøgninger om (flerårigt) driftsstøtte og til projekter, herunder også en række af de faste kunder i butikken for støtte til de ustøttede.

I den kategori befinder Teatergruppen Batida sig nu. Godt nok fik man støtte til et projekt i indeværende sæson (750.000 kr.) ved forårsuddelingen, men den gentagne støtte, som teatret har haft med 900.000 kr. årligt til drift, projekter og turne i sæsonerne 2013/14, 14/15, 15/16 og 16/17 – faldende til blot 600.000 for indeværende sæson – har det nye PUS altså droppet.

Batida har stadig mulighed for at søge om et projekt til sæson 2019-20, men ikke til drift – så som det ser ud lige nu, må teatret opgøre det til, at man er gået fra samlet støtte på 1.350.000 kr. i denne sæson til nul kr. i næste…

Det fik Batida til torsdag (20.9) at udsende en pressemeddelelse med overskrift og budskab om, at Batida er lukningstruet! 

Her opremser teatret bl.a. sine mange fortjenester på det lokale, nationale og internationale plan og undrer sig over afslaget og at være et offer for et utidssvarende støttesystem, hvis følge er. at: 'De nye økonomiske kendsgerninger betyder, at nøglen drejes om med udgangen af 2019, og Batidas charmerende teaterhus – en gammel fabriksbygning i Københavns Nordvestkvarter – sættes til salg. Medmindre der findes en holdbar løsning'.

Batidas udmelding kan tolkes både som en systemkritik og et rettidigt nødråb, som også kan være rettet mod Københavns Kommune, der hidtil har afvist at gøre det engagerede teater til lille storbyteater, men dog bidrager med en årlig million til projekt Teater Nordvest, som giver 100 gratis opførelser, hvoraf hovedparten er indkøbt blandt Batidas egne forestillinger, i lokalområdet.

For Batida ER teaterdynamoen i København NV og dertil et overmåde flittigt turnerende teater i Danmark og internationalt, hvor man står som et dansk fyrtårn for samarbejde og inspiration.

Tilfældet Anemonen

Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg synes trods alt at have et vist blik for børneteater som katalysator i lokalsamfundet og burde ikke kunne leve med, at Batida forsvandt fra København NV, hvor man nyligt har måttet vinke farvel til den uheldige placering af Teater Hund & Co. på BIBLIOTEKET.

Senest har Kultur- og Fritidsudvalget således fundet en million kroner til Anemonens scenekunsthus i indre by i 2019, der nu har udskudt den ellers varslede lukning med udgangen af januar 2019.

Disse penge håbede Anemonen ville blive fulgt op af en positiv respons på ansøgningen til Projektstøtteudvalget om driftsstøtte for de næste tre år med indbyggede partnerskaber, nye projekter m.v., men også her vendte PUS tomlen nedad.

Teaterleder Sidsel Ramdal var ellers overbevist om, at ansøgningen i høj grad levede op til netop de kriterier, som i standardafslaget blev fremhævet som væsentligt for at få del i støttemidlerne. 

En henvendelse om et møde med PUS blev mødt med endnu et standsvar om, at udvalget ikke giver mødetid til at vejlede individuelt om kommende ansøgninger.

Sidsel Ramdal fortæller til Teateravisen, at hun selvfølgelig har den største forståelse for, at der helt reelt er for få midler til for mange ansøgninger, men hun savner alligevel en større klarhed over prioriteringerne hos udvalget. Herunder om det i dette tilfælde var Anemonen som stationært teater eller projekterne, man afviste. 

Faktisk fik Anemonen en million i projektstøtte fra det foregående Projektstøtteudvalg – som man vil kunne se resultatet af i form af forestillingen ‘Slut Starut’ til januar – men den store og udbyggede driftsansøgning blev altså ikke godtaget af det nuværende udvalg.

Tildelinger og beskæringer  

Ser man på listen over de ansøgninger, der rent faktisk BLEV honoreret af Projektstøtteudvalget, falder det mest i øjnene, at teatret Hils Din Mor er blevet belønnet for sine vellykkede forestillinger om homoseksualitet, herunder Reumert-vinderen 'Fucking Åmål', med et to-årigt støttetilsagn på i alt lidt over to mio. kr.

Der blev også fundet penge til fortsat basis- og projektstøtte til Hvid Støj Sceneproduktion udover tidligere nævnte Teater O, Teatret st.tv, og Meridiano Teatret – alle dog med et mindre eller større nedslag i støttebeløbet. Mindst fordelagtigt for Meridiano Teatret, der for næste sæson må nøjes 1,5 mio. kr. mod de 2 mio. kr., som man har fået i årevis på flerårige tilsagn.

Til gengæld fik Dramatiker Væksthus atter 400.000 kr. til endnu en sæson for det vellykkede dramatikerudviklingsprojekt, der har kørt siden 1997.

For næsten alle nævnte og næsten alle på listen i faktaboksen gælder det, at der var ansøgt om større og i visse tilfælde overordentligt større beløb end udvalgets tilsagn.

Men nye udfordringer venter PUS frem mod næste store uddeling. Som det fremgår af faktaboksens nedre del er der nemlig flere af de større 'faste' kunder i støttebutikken, hvis flerårige tilsagn udløber efter næste sæson og som formodes fortsat at få tildelt støtte; bl.a. Teater Refleksion, Uppercut Danseteater, Asterions Hus, Det Olske Orkester og ZeBU.

Veje og visioner og nye rammer

Hvordan fremtiden for Projektstøtteudvalgets nuværende støttesystem og de økonomisk ramte teatre ser ud, skal der i princippet findes svar på i nær fremtid.

I hvert fald gentog kulturminister Mette Bock (LA) på Kulturministeriets konference, ‘Stemmer for Scenekunsten’ midt i maj 2018 i Odense, hvor man skulle snakke om 'optimale rammer for fremtidens scenekunst', at området skulle behandles politisk til efteråret, mens Lars Seeberg på vegne af Projektstøtteudvalget indbød til en initiativgruppe, som skal samle branchen og diskutere løsningsforslag til ændringer/forbedringer. 

Her er det slet ikke utænkelig, at visionsrapporten 'Veje til udvikling', som Seeberg-udvalget barslede med i foråret 2010, atter tager en tur i manegen med sine mange forslag til, hvad Lars Seeberg dengang kaldte en 'substantiel omprioritering' af teaterstrukturen'.  

Men lige nu er der ikke meget nyt:

»Vi ved i udvalget lige så lidt som alle andre, om der vil ske ændringer i kunststøttelovgivningen i løbet af det næste år, så vi er afventende. Med hensyn til udvalgets initiativgruppe, så kan jeg fortælle, at gruppen har haft et møde, og udvalget arbejder på et papir, som vil indgå i drøftelser med ministeren,« lyder det fra Lars Seeberg.

Seneste artikler

Seneste artikler

God Sommer!

God Sommer!

Teateravisen sættes på lavt blus frem til starten af august, men der kan dog fortsat dukke aktuelle nyheder og anmeldelser op på portalen. Imens byder sommeren som vanlig på både gratis og entrebelagt teater for børn og familier i form af gadeteaterfestivaler og forestillinger i det offentlige rum m.v.
Læs mere
Med Sofokles i Caribien

Med Sofokles i Caribien

Midler fra EU’s Creative Europe-pulje er med til at finansiere mange forskellige kulturprojekter i EU-medlemslandene. Ét af disse projekter er BABEL – or the art of listening in TYA, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af en række workshops over hele Europa – men også på udvalgte lokationer rundt omkring i resten af verden. En sådan ’extra-europæisk’ workshop fandt sted i Cuba i maj.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
God Sommer!

God Sommer!

Teateravisen sættes på lavt blus frem til starten af august, men der kan dog fortsat dukke aktuelle nyheder og anmeldelser op på portalen. Imens byder sommeren som vanlig på både gratis og entrebelagt teater for børn og familier i form af gadeteaterfestivaler og forestillinger i det offentlige rum m.v.
Læs mere
Med Sofokles i Caribien

Med Sofokles i Caribien

Midler fra EU’s Creative Europe-pulje er med til at finansiere mange forskellige kulturprojekter i EU-medlemslandene. Ét af disse projekter er BABEL – or the art of listening in TYA, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af en række workshops over hele Europa – men også på udvalgte lokationer rundt omkring i resten af verden. En sådan ’extra-europæisk’ workshop fandt sted i Cuba i maj.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere